Patriotas, Vila Real, 2006
Milipeia, Coimbra, 2006
Milipeia, Coimbra, 2006
Central Tejo, Lisboa, 2006
Central Tejo, Lisboa, 2006
Coimbra, 2007